Használati feltételek

A JANSSEN 4 PATIENTS weboldal
felhasználási feltételei

I. Fogalommeghatározások

 1. Weboldal – a janssen4patients.com címen működő online platform, amelyen keresztül a helyi piacok Felhasználóinak szánt Funkciókat kínáljuk
  1. Lengyelországban (Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Varsó);
  2. Szlovákiában (Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Pozsony);
  3. a Cseh Köztársaságban (Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00, Prága);
  4. Magyarországon (Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budapest);
  5. Romániában (Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bukarest);
  6. Szlovéniában (Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana);
  7. és Horvátországban (Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zágráb).
 2. Funkciók – a Weboldal használatának adott lehetőségei és formái, amelyek különösen az alábbiak megosztását foglalják magukban:
  1. Egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi intézményekkel kapcsolatos információk, a konkrét betegségek szerint;
  2. A betegszervezetekkel kapcsolatos információk, a konkrét betegségek szerint;
  3. A betegszervezetek által szervezett eseményekkel kapcsolatos információk, a konkrét betegségek szerint;
  4. a VI. szakaszban részletesen meghatározott Anyagok.
 3. Anyag – a Weboldalon ingyenesen, és olyan módon megosztott anyag, beleértve az audiovizuális anyagokat, amelyhez a Weboldal valamennyi Felhasználója hozzáférhet az általuk választott helyen és időben.Felhasználó – minden olyan személy, aki meglátogatja a Weboldalt, és hozzáfér a Weboldalon közzétett Anyagokhoz, továbbá minden olyan személy, aki a Funkciókat a VI. szakasznak megfelelően használhatja.
 4. Felhasználó – minden olyan személy, aki meglátogatja a Weboldalt, és hozzáfér a Weboldalon közzétett Anyagokhoz, továbbá minden olyan személy, aki a Funkciókat a VI. szakasznak megfelelően használhatja.
 5. Janssen Csoport – a Johnson&Johnson vállalatcsoport, amely magában foglalja a Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. vállalatot (székhely: Iłżecka 24, 02-135 Varsó.)
 6. Helyi Üzemeltető – a Janssen Csoporthoz tartozó egyéni vállalat, amely a jelen Felhasználási Feltételek értelmében felel az adott helyi piacon a Weboldal Funkcióiért és a Weboldal megfelelő működéséért, nevezetesen:
  1. a lengyel piacon: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., Varsó;
  2. a cseh piacon: Janssen-Cilag s.r.o., Prága;
  3. a szlovák piacon: Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Pozsony;
  4. a magyar piacon: Janssen-Cilag Kft., Budapest;
  5. a horvát piacon: Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Zágráb;
  6. a szlovén piacon: Johnson & Johnson d.o.o., Ljubljana;
  7. a román piacon: Johnson & Johnson România SRL, Bukarest.

II. Általános rendelkezések

 1. A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) meghatározzák a Funkciókat használó Felhasználókra vonatkozó szabályokat, a Weboldalt az adott helyi piacokon üzemeltető Helyi Üzemeltetők felelősségi körét, valamint Janssen Polska-nak a Weboldal üzemeltetéséből és koordinálásából eredő kötelezettségeit.
 2. A Helyi Üzemeltetőknek a Weboldalt az adott helyi piacon az alkalmazandó jogi szabályozásokkal, társadalmi és morális normákkal, bevált gyakorlatokkal, és a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban kell használniuk és kezelniük.
 3. A Weboldal tulajdonosa és koordinátora a Janssen-Cilag Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (székhely: ul. Iłżecka 24, 02-135, Varsó), a varsói fővárosi Kerületi Bíróság XIII. részlege (Kereskedelmi ügyek és a Nemzeti Bírósági Nyilvántartással kapcsolatos ügyek) által vezetett Nemzeti Bírósági Nyilvántartás részét képező Cégjegyzékbe 0000143626 számon bejegyezve, NIP (adóazonosító szám): 5222665719, REGON (statisztikai számjel): 015296339, e-mail cím: info@janssen.pl (a továbbiakban: Janssen Polska vagy Koordinátor).
 4. A Weboldalon keresztül a Janssen Polska és a Helyi Üzemeltetők hozzáférést biztosítanak a Felhasználók számára az Anyagokhoz, továbbá lehetővé teszik számukra a Weboldal Funkcióinak a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban történő használatát.
 5. A Helyi Üzemeltetők a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban felelősséggel tartoznak a helyi Felhasználók felé, különösen a Weboldal Funkcióinak nem megfelelő működéséért.
 6. A Felhasználók bármikor hozzáférhetnek a Felhasználási Feltételekhez a Weboldal alján lévő linken keresztül, amely a Weboldal minden egyes lapján elérhető, és a Felhasználási Feltételeket kinyomtathatják.
 7. A Weboldal elérhető valamennyi Helyi Üzemeltető nyelvén és angolul, a Weboldal tartalma pedig a használat helye szerint a Felhasználókra van szabva.
 8. A Helyi Üzemeltető és a Janssen Polska nem internetszolgáltatók. A Weboldal használatához internetelérésre alkalmas eszköz szükséges. A Weboldalon kínált Funkciókat teljes mértékben ki lehet használni, feltéve, hogy a Helyi Üzemeltető megfelel a VIII. szakaszban meghatározott technikai követelményeknek. A Helyi Üzemeltető kizárólagos felelősséget vállal a számítógépes rendszere és a Weboldal közötti kompatibilitás biztosításáért.
 9. A Janssen Polska fenntartja a jogot, hogy az alábbiakban felsorolt jogi vagy technikai okokból felfüggessze, törölje, illetve módosítsa a Weboldalon kínált Funkciókat:
  • Adatvédelmi előírások vagy a Weboldal tartalmaival vagy működésével kapcsolatos egyéb jogi kérdések;
  • A Weboldal vagy az Internet működésével kapcsolatos technikai nehézségek.
 10. A Helyi Üzemeltető és a Janssen Polska nem vonható felelősségre, ha rajtuk kívül álló okokból és nem várt körülmények miatt a Weboldal elérhetetlenné válik.
 11. A Janssen Polska fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen indokból felfüggessze vagy megszüntesse a Weboldal működését.
 12. Az a tény, hogy harmadik felek weboldalai a Weboldalra mutató hivatkozásokat tartalmaznak, nem jelenti azt, hogy a Janssen Polska vagy a Helyi Üzemeltető felelős a harmadik felek ilyen weboldalainak működésért vagy az azokon megjelenő tartalmakért, vagy engedélyezi azokat.
 13. A Janssen Polska és a Helyi Üzemeltető nem vonható felelősségre a jelen Felhasználási Feltételek szerinti feladataik hanyag módon történő ellátásáért, amennyiben ez olyan okokból történik, amelyek nem tartoznak a felelősségi körükbe.
 14. A Janssen Polska és a Helyi Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználókat vis maior, áramszünet, munkaügyi viták, jogi szabályozások, a hatóságok gondatlansága vagy tétlensége, telekommunikációs üzemzavarok, vagy harmadik felek által okozott késések vagy üzemzavarok miatt ért veszteségekért, illetve károkért. Ilyen esetekben a Janssen Polska fenntartja a jogot arra, hogy megszüntesse vagy felfüggessze a Weboldal működését, és ezért nem vonható felelősségre.
 15. A Janssen Polska és a Helyi Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók által használt eszközök vagy szoftverek olyan meghibásodásáért, amely miatt a Felhasználók nem tudják elérni a Weboldalt, illetve kapcsolatba lépni vele, a tartózkodási helyüktől és ügyintézési helyüktől függetlenül.
 16. Az érintett Helyi Üzemeltetők kizárólagos felelősséget vállalnak a Weboldal I.1. szakaszban felsorol helyi verzióin közzétett információkért és anyagokért.
 • Adatvédelmi előírások vagy a Weboldal tartalmaival vagy működésével kapcsolatos egyéb jogi kérdések;
 • A Weboldal vagy az Internet működésével kapcsolatos technikai nehézségek.

III. A Weboldal Adatvédelmi Szabályzata

 1. Az adatvédelmi szabályzat elérhető innen: Adatvédelmi Szabályzat.

IV. A Weboldal használatának szabályai és a visszaélés megelőzése

 1. A Weboldalt a Felhasználók a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott célokra és módon használják. Ez azt jelenti, hogy a Felhasználók ezektől eltérő célokra vagy módon a Weboldalt nem használhatják.
 2. A Felhasználók a Weboldal használata során nem alkalmazhatnak tisztességtelen módszereket. Ezenkívül a Felhasználók nem tehetnek olyan lépéseket, amelyek a Weboldal működésének megszakításával vagy megzavarásával járhatnak.
 3. A Janssen Polska fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a Weboldalt vagy annak egyes részeit, illetve megtagadja az azokhoz való hozzáférést abban az esetben, ha a Felhasználó tevékenységei sértik a jelen Felhasználási Feltételeket, a jogi szabályozásokat, a társadalmi együttélés alapelveit, vagy a helyes gyakorlatokat.

V. Szellemi tulajdon

 1. A Weboldalhoz kapcsolódó, illetve az ott felhasznált valamennyi szerzői jog, védjegy és egyéb szellemitulajdon-jog kizárólag a Janssen Polska-t vagy a Helyi Üzemeltetőt illeti meg. A Janssen Polka, illetve az érintett Helyi Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal tartalmának másolása, terjesztése, nyilvános bemutatása, illetve a Weboldal, vagy a Weboldalról megszerzett bármely egyéb anyag alapján származékos mű létrehozása.
 2. Tilos a Janssen Polska-t vagy a Helyi Üzemeltetőt megillető szellemitulajdon-jogoknak a Weboldal jelen Felhasználási Feltételek szerinti használatához szorosan kötődő céloktól eltérő felhasználása.

VI. A Weboldalon nyújtott szolgáltatások

 1. A Weboldalon keresztül a Janssen Polska különösen az alábbi Funkciókat kínálja a Felhasználóknak:
  1. Az egészségügyi szolgáltatásokat kínáló egészségügyi létesítményekkel kapcsolatos információknak a konkrét betegségek szerint történő megosztása részeként – információk – többek között elérhetőségek –megosztása a Weboldalon az egészségügyi létesítményekről és az általuk végzett tevékenységekről, amelyhez az adott létesítményre vonatkozó jelentésnek a Helyi Üzemeltető általi előzetes ellenőrzése szükséges, amely során ellenőrzik, hogy a közzétett adatok helyesek, és megfelelnek a Janssen Csoport politikájának;
  2. A betegszervezetekkel kapcsolatos információknak a konkrét betegségek szerint történő megosztásának részeként – információk – többek között elérhetőségek – megosztása a Weboldalon a betegszervezetekről és az általuk végzett tevékenységekről, amelyhez az adott szervezetről szóló jelentésnek a Helyi Üzemeltető általi előzetes ellenőrzése szükséges, amely során ellenőrzik, hogy a közzétett adatok helyesek, és megfelelnek a Janssen Csoport politikájának;
  3. A betegszervezetek által szervezett eseményekkel kapcsolatos információk megosztásának részeként – információk megosztása a Weboldalon az adott eseményről a fent említett szervezetek jelentése szerint, amelyhez a jelentésnek a Helyi Üzemeltető általi előzetes ellenőrzése szükséges, amely során ellenőrzik, hogy a közzétett adatok helyesek, és megfelelnek a Janssen Csoport politikájának;
  4. Lehetőség van új Anyagok benyújtására és a Weboldalon való közzétételére, miután az érintett Helyi Üzemeltető előzetesen ellenőrizte, hogy az ilyen Anyagokban szereplő adatok helyesek és megfelelnek a Janssen Csoport politikájának;
  5. Egyéb szolgáltatások, amelyek felhasználási feltételeit a Janssen Polska külön, a jelen Felhasználási Feltételekhez csatolt függelék formájában határozza meg.
 2. A VI.1.1–VI.1.3. szakaszban említett jelentések ellenőrzése kizárólag a Weboldalon elérhető űrlappal történhet, amelyet a Felhasználó tölt ki az űrlapon szereplő szabályok szerint (a továbbiakban: Jelentés).
 3. A Jelentéseket a Helyi Üzemeltető haladéktalanul, a helyesen kitöltött űrlap kézhez vételétől számított legkésőbb 14 napon belül ellenőrzi.
 4. A Helyi Üzemeltetőnek jogában áll, hogy az adott Jelentésre negatív értékelést adjon, és megtagadja a Jelentésben szereplő információknak a Weboldalon való közzétételét, amennyiben a VI.1.1–VI.1.3. szakaszban említett ellenőrzés eredményei azt mutatják, hogy az abban szereplő adatok helytelenek, vagy a Jelentés nem felel meg a Janssen Csoport politikájának, vagy a Jelentés sérti a jelen Felhasználási Feltételeket, a jogi szabályozásokat, a társadalmi együttélés alapelveit, illetve a helyes gyakorlatokat.
 5. Amennyiben a Jelentés pozitív értékelést kap, a Felhasználó weboldalára mutató link megjelenhet a Weboldalon, az alapvető elérhetőségekkel, illetve az adott esemény adataival és a Felhasználó logójával együtt; valamely logónak vagy egyéb jelölésnek a Janssen Polka vagy a Helyi Üzemeltető által a Weboldalon történő közzététele nem sértheti a Felhasználó valamely szellemi tulajdonhoz fűződő jogát.
 6. Anyagok benyújtása és a Weboldalon történő közzététele a fentiekben meghatározott előzetes ellenőrzést követően, az érintett Helyi Üzemeltetővel kötött egyéni megállapodás alapján lehetséges.
 7. Amennyiben a Felhasználó valamely műve, illetve egyéb szellemi tulajdona közzétételre kerül a Weboldalon, azt úgy kell tekinteni, hogy a Felhasználó biztosította a Janssen Polska számára a Weboldalon való felhasználásuk jogát.

VII. Panaszok

 1. A Weboldallal kapcsolatos panaszokat bármilyen formában be lehet nyújtani, többek között az érintett Helyi Üzemeltető e-mail címére küldött levélben, azaz:
  1. Lengyelország: polska@janssen4patients.com
  2. Horvátország: hrvatska@janssen4patients.com
  3. Cseh Köztársaság: ceskarepublika@janssen4patients.com
  4. Szlovákia: slovensko@janssen4patients.com
  5. Magyarország: magyarorszag@janssen4patients.com
  6. Románia: romania@janssen4patients.com
  7. Szlovénia: slovenija@janssen4patients.com
  8. EN: polska@janssen4patients.com
 2. A panasznak tartalmaznia kell legalább a panaszt benyújtó fél vezeték- és keresztnevét, illetve cégnevét, valamint a panasz részletes ismertetését és okát.
 3. A panaszokat a beérkezésük után haladéktalanul, a benyújtásuk sorrendjében, az adott panasznak az érintett Helyi Üzemeltető általi kézhez vételétől számított legkésőbb 14 napon belül ki kell vizsgálni.
 4. A panaszt benyújtó felet a panasz kivizsgálásának eredményéről a panasz benyújtásához használt csatornán, vagy a panaszban megadott címre küldött levélben kell értesíteni.

VIII. Technikai követelmények

A Weboldal megfelelő használata csak akkor lehetséges, ha a Felhasználó IKT-rendszere megfelel az alábbi technikai minimumkövetelményeknek:

 1. A Felhasználó számítógépe/táblagépe/okostelefonja legalább 1,5 Mb/s ISDN sávszélességet biztosító vonalon keresztül csatlakozik az internethez.
 2. A Felhasználó az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióit használja: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, vagy Safari, a legújabb Adobe Flash Player kiterjesztés támogatásának bekapcsolásával.
 3. A Felhasználó eszköze 2,33 GHz vagy gyorsabb x86-kompatibilis processzorral, vagy netbook esetében 1,6 GHz vagy gyorsabb Intel® Atom™ processzorral, 1 GB RAM-mal, hangkártyával, és megfelelően csatlakoztatott hangszórókkal rendelkezik.

IX. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó adatainak kezelésére az alkalmazandó jogi szabályozásokkal összhangban, kizárólag a Jelentés ellenőrzéséhez szükséges mértékben kerül sor. Az adatkezelők az alábbiak: a lengyel piacon – Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Varsó; a cseh piacon – Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Prága; a szlovák piacon – Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Pozsony; a magyar piacon – Janssen-Cilag Kft., Nagyenyed u. 8-14, 1123 Budapest; a román piacon – Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bukarest; a szlovén piacon – Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana; a horvát piacon – Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zágráb. A személyes adatok megadása önkéntes alapon történik, de a Weboldal használatához szükséges. A személyes adataikat megadó személyeknek joguk van az ilyen adatokhoz hozzáférni, és azokat helyesbíteni.

X. Záró rendelkezések

 1. A Felhasználók jogaira és kötelezettségeire alkalmazandó jog annak az országnak a joga, amelyikben a Weboldalnak az adott helyi piacon történő üzemeltetéséért felelős Helyi Üzemeltető székhellyel rendelkezik, azaz:
  1. lengyelországi Felhasználók esetében: a lengyel jog;
  2. cseh köztársasági Felhasználók esetében: a cseh jog;
  3. szlovákiai Felhasználók esetében: a szlovák jog;
  4. magyarországi Felhasználók esetében: a magyar jog;
  5. horvátországi felhasználók esetében: a horvát jog;
  6. szlovéniai Felhasználók esetében: a szlovén jog;
  7. romániai Felhasználók esetében: a román jog.
 2. Valamely Felhasználót és a Janssen Polska-t érintő ügyekben a lengyel jog az irányadó.
 3. A Janssen Polska fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételekből, és a Weboldal üzemeltetéséből eredő valamennyi jogot és kötelezettséget, vagy azok egy részét harmadik félre ruházza. A Janssen Polska írásos engedélye nélkül a Felhasználó nem ruházhat át a jelen Felhasználási Feltételekből, illetve a Weboldal használatából eredő bármilyen jogot vagy kötelezettséget, illetve nem mondhat le azokról.
 4. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek az alkalmazandó jogi szabályozások értelmében érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az nem érinti az egyéb Felhasználási Feltételek érvényességét és hatályát.
 5. A Janssen Polska megszüntetheti Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését, amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket, vagy a Janssen Polska arra a következtetésre jut, hogy a Felhasználó tevékenysége a Janssen Csoporthoz tartozó bármely vállalat, vagy bármely harmadik fél számára kártérítési kötelezettséggel járhat.